VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky"), obchodní korporace Innovative Law Consulting s.r.o. se sídlem Nové Sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 074 56 301, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka (sp. zn.) 108257 (dále jen "společnost"), upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé z nebo na základě poskytování služeb v oblasti otevřených i zakázkových vzdělávacích školení, kurzů, jiných akcí a poradenství a jsou pro smluvní strany závazné. 
 2. Smluvní vztah mezi korporací a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen "zákazník") vzniká prostřednictvím komunikačních prostředků, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti stran (dále jen "prostředky komunikace na dálku"), a to prostřednictvím webového rozhraní www.ilconsulting.cz (dále jen "webové rozhraní"). Smluvní vztah mezi společností a zákazníkem vzniká na základě objednávky zákazníka. 

PŘIHLÁŠENÍ NA VZDĚLÁVACÍ AKCE

 1. Přihlášky na vzdělávací akce je možné podat pouze písemně. Za písemnou přihlášku je považována registrace přes web společnosti www.ilconsulting.cz nebo e-mailem na info@ilconsulting.cz 
 2. Zaslané přihlášky jsou závazné. Zákazník může od objednávky odstoupit v souladu se storno podmínkami (viz. níže). 
 3. Odesláním přihlášky vyjadřuje zákazník souhlas s těmito obchodními podmínkami. Přihlášky na vzdělávací akce budou evidovány v pořadí, ve kterém byly doručeny společnosti. 
 4. Po přijetí přihlášky zákazník obdrží do 3 pracovních dnů potvrzení objednávky na e-mail, který uvedl v objednávce, tímto je potvrzena účast přihlášených osob na školení. 
 5. Po obdržení objednávky bude zákazníkovi zaslán e-mail se zálohovou fakturou, která je splatná nejpozději v den konání vzdělávací akce. 
 6. Nejpozději den před konáním vzdělávací akce je účastníkům školení zaslán informační e-mail s informacemi ke konání vzdělávací akce. Pokud tak není učiněno, vychází účastník z informací o vzdělávací akci, které jsou umístěny na webu. Tato pravidla neplatí pro vzdělávací akce na zakázku. Pravidla a obchodní podmínky ke vzdělávací akci na zakázku jsou individuálně upraveny v nabídce. 

STORNO PODMÍNKY

 1. Změny objednávek a storna objednávek přijímá společnost pouze písemně. Zákazník může zrušit objednávku nejpozději 6 kalendářních dnů před zahájením vzdělávací akce. Storno poplatek v tomto případě činí 70 % z ceny účastnického poplatku. Při pozdějším odhlášení tj. 0 - 5 kalendářní den před zahájením vzdělávací akce nebo při neúčasti na vzdělávací akci celá částka propadá bez náhrady. 
 2. Společnost si vyhrazuje právo zrušit vzdělávací akci ze závažných důvodů (např. nemoc školitele, atd.). V takovém případě budou registrovaní účastníci o této skutečnosti neprodleně informováni a budou jim nejpozději do 14 kalendářních dnů vráceny uhrazené poplatky za vzdělávací akci. 

PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Každý účastník vzdělávací akce je povinen před zahájením vzdělávací akce uhradit poplatek. Bez prokazatelného doložení úhrady si vyhrazuje společnost právo nevpustit účastníka na vzdělávací akci. 
 2. Akceptované způsoby úhrady jsou: Převodem na běžný účet společnosti, a to na základě zaslané zálohové faktury, která bude doručena e-mailem do 3 pracovních dnů od provedení objednávky. Faktura je zasílána prostřednictvím emailu po připsání platby na účet společnosti. 

ORGANIZACE

 1. Změna lektora, data konání i místa konání je vyhrazena. Tato změna bude účastníkům včas oznámena prostřednictvím emailu či telefonu. 
 2. Prezence účastníků začíná 30 min před zahájením akce, dříve nebudou účastníci vpuštěni do školícího prostoru. Čas ukončení školící akce je orientační v závislosti na množství dotazů a průběhu školící akce. 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Veškeré údaje získané od Vaší osoby jsou považovány za osobní a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o ochraně osobních údajů") a v souladu s nařízení Evropského parlamentu a Rady (eu) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "GDPR"). Společnost se zavazuje, že osobní údaje nebudou poskytovány třetím osobám. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány za účelem plnění smlouvy mezi společností a účastníkem. 
 2. V případě, že společnosti poskytnete dobrovolný souhlas se zařazením poskytnutých údajů do databáze této společnosti a s pořízením a použitím fotografií Vaší osoby, v souladu s § 85 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník") a s příslušnými ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů a GDPR ze strany společnosti, tyto poskytnuté osobní údaje budou využity výlučně pro potřeby společnosti či marketingové účely této společnosti. Váš souhlas je možné kdykoli odvolat, a to na emailové adrese info@ilconsulting.cz. 
 3. V souvislosti s tímto máte právo na informaci o zpracování svých osobních údajů, právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd. ve smyslu § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů. Jakožto poskytovatel těchto osobních údajů máte povinnost oznámit změnu v těchto údajích společnosti. 

ZÁKAZ POŘIZOVÁNÍ OBRAZOVÝCH A ZVUKOVÝCH ZÁZNAMŮ

 1. Ze vzdělávací akce je zakázáno pořizovat jakékoliv obrazové či zvukové záznamy, zejména v prostorách společnosti, na akcích společností pořádanými a v průběhu školení či kurzů, bez předchozího písemného souhlasu.